DYREKTYWY UNIJNE

Wyliczenia produkcji Zielonej Energii przez instalacje OZE, dokonywane są w oparciu o wytyczne dla programu wsparcia z Funduszy Europejskich MRPO Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2, Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Do wyliczeń przyjmuje się realną, lub obliczoną na podstawie pomiarów wiatru i krzywej mocy turbiny, produkcję energii elektrycznej w elektrowni, w której inwestor bierze udział, będąc jej wspólnikiem.