Efektywna gospodarka odpadami w firmie EKOPROD

23 grudnia 2021

Kolejną marką, która dołączyła do Zielonych Firm jest polska firma EKOPROD Sp. z o.o, która zajmuje się produkcją sztucznych kruszyw drogowych, przygotowaniem komponentów dla cementowni, dla których bazą surowcową są hałdy pohutnicze oraz rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Obecnie obsługuje hałdy pohutnicze: w Bytomiu, Radzionkowie oraz
w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.

INFORMACJA O FIRMIE:

Spółka EKOPROD rozpoczęła działalność w kwietniu 1992 roku na bazie sprywatyzowanego Wydziału Transportu Kolejowego oraz Przerobu Hałd Huty Bobrek w Bytomiu. Zakresem działania spółki była obsługa wywozu odpadów pohutniczych na składowisko i selektywne składowanie żużla wielkopiecowego i martenowskiego, gruzu poremontowego oraz eksploatacja hałd; „Lenc” (Biskupice), „Rubież” i „Nowa” w Bytomiu.        

W roku 2001, po zamknięciu części surowcowej Huty Bobrek, spółka zaczęła likwidację jej składowisk tj. hałd „Orzegów A” i „Orzegów B” a w 2006 roku, wraz z firmą EKOSAR, rozpoczęła rewitalizację tych terenów.

W maju 2009 spółka podpisuje umowę z firmą EKOGRYS Sp. z o.o. (koncern Arcelor Mittal Poland S.A.) na pełną obsługę hałdy Pleszów w Krakowie. Rozładowuje tam kadzie z płynnym żużlem wielkopiecowym i stalowniczym oraz obsługuje składowisko odpadów poprodukcyjnych w zakresie rozładunku i składowania wszystkich odpadów dostarczanych na hałdę. Przetwarza na niej odpady żelazonośne dla potrzeb AMP S.A.

Współpraca zaowocowała budową zakładu zdolnego do produkcji ponad 2 mln ton kruszyw hutniczych, który w pełni obsługiwał lokalny rynek budowlany, a także realizował dostawy materiałów na potrzeby kluczowych inwestycji Małopolski (2011 r. – sprzedaż ponad 2,2 mln ton kruszyw hutniczych).

2011 rok to rozpoczęcie eksploatacji i sprzedaży materiałów z hałdy żużli pohutniczych
w Radzionkowie.

INFORMACJA O PRODUKCIE

EKOPROD produkuje kruszywa sztuczne na bazie różnych żużli hutniczych. Po przekruszeniu
i przesortowaniu żużli na frakcje, otrzymane kruszywo hutnicze jest pełnowartościowym materiałem budowlanym stosowanym w budownictwie drogowym, na wszystkie części składowe konstrukcji drogowych wszystkich kategorii dróg:

 • wymiana gruntów
 • dynamiczna wymiana gruntów metodą kolumn kamiennych
 • drenaż pionowy dla konsolidacji gruntów
 • zalądowanie
 • geomaterace
 • nasypy
 • warstwa mrozoochronna
 • warstwa technologiczna (podbudowa pomocnicza)
 • podbudowa zasadnicza
 • grysy do warstw mineralno-asfaltowych.

Parametry fizyko-mechaniczne tych kruszyw nie ustępują parametrom kruszyw naturalnych łamanych i żwirowo-piaskowych. Struktura i kształt ziarna pozwalają na dobre klinowanie. Można więc uzyskać wysokie zagęszczenie wykonywanej podbudowy, dzięki czemu może by spełniony jeden z podstawowych warunków by droga nawet pod wpływem dużych obciążeń nie ulegała zjawisku kolejowania. Zmniejszają się w efekcie koszty jej eksploatacji. Wysoka wodoprzepuszczalność i porowatości tych kruszyw, powoduje, że można je stosować również w trudnych warunkach hydrogeologicznych. W wielu przypadkach pozwoliło to przyspieszyć i ograniczyć końcowy koszt wykonywanych inwestycji.

Produkowane przez EKOPROD kruszywa podlegają rygorystycznym kontrolom jakości wg systemu 4P. EKOPROD posiada Księgę Jakości, która opisuje i ustala postępowanie w zakresie badania jakości
i kontroli produkcji kruszyw. Badania realizowane są poprzez stałą i wieloletnią współpracę z firmą Labotest z Katowic, AP Geotechnika, AGH Kraków i poparte umowami na wykonywanie ww. zakresu badań.

ASPEKT EKOLOGICZNY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

Za szerszym wykorzystaniem kruszyw hutniczych, oprócz uzyskania bardzo dobrej jakości nawierzchni drogowych, przemawiają również korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Użycie materiałów odpadowych pozwala likwidować uciążliwe dla środowiska hałdy i prowadzi do odzyskania i rewitalizacji terenów, które wydawały się dotąd być stracone dla środowiska
i niemożliwe do innego użytkowania. Możliwości powtórnego wykorzystywania tych obszarów pod działalność gospodarczą, chroni obecne tereny zielone przed degradacją w wyniku ich zagospodarowania pod nowe zakłady i firmy. EKOPROD prowadząc rekultywację terenów po wyeksploatowaniu hałd odzyskał ponad 20 ha gruntów z tego 10 ha z przeznaczeniem pod inwestycje. Ponadto dzięki eksploatacji hałd pohutniczych oszczędzamy naturalne złoża surowców oraz energię, która byłaby potrzebna do ich przetwarzania dla potrzeb drogownictwa.  Przekłada się to na wymierne korzyści w kwestii ochrony naszego środowiska naturalnego.

BADANIA I ROZWÓJ

W 2013 roku podjęliśmy decyzję strategiczną w zakresie dywersyfikacji swojej działalności. Nowymi kierunkami zainteresowania firmy stały się: gospodarka odpadami oraz recykling i utylizacja
odpadów. Przeprowadzona analiza wykazała, że dostępność surowców do wytwarzania kruszyw sztucznych w ciągu najbliższych lat będzie ulegać wyczerpaniu. Monopolizacja przemysłu hutniczego w Polsce może też uniemożliwić skuteczną konkurencję z zagranicznymi podmiotami wspieranymi przez zagranicznych właścicieli.

Zajmujemy się recyklingiem i utylizacją odpadów pochodzących z następujących źródeł:

 • stałe i płynne odpady organiczne, zwłaszcza pochodzące z gospodarki zielenią, rolnictwa, hodowli i przemysłu rolno-spożywczego,
 • odpady ściekowe komunalne i przemysłowe.

Efektywna gospodarka odpadami ściekowymi pozwala nie tylko na wyeliminowanie problemu ich składowania i zanieczyszczenia środowiska, ale również zapewnia dodatkowe korzyści. 
Uwęglanie biomasy umożliwia dostarczenie biowęgla, który jest zarówno materiałem
energetycznym, jak i nawozowym czy kompostowym. Utylizacja odpadów ściekowych jest równoznaczna z ochroną środowiska naturalnego. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi badaniami w zakresie efektywnej gospodarki odpadami.

Działania wprowadzone w ramach strategii gospodarki odpadami:

 • analiza zagadnień kompleksowego zagospodarowania odpadów i osadów,
 • działalność badawczo-rozwojowa dla wypracowania własnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie:
 • hydrotermicznego uwęglania osadów ściekowych i biomasy,
 • hydrolizy termicznej biomasy i bioodpadów,
 • komponowania mieszanek dla przemysłu cementowego.

Racjonalna i zoptymalizowana gospodarka odpadami pozwoli spełnić normy nałożone przez Unię Europejską w zakresie niwelowania negatywnego wpływu na środowisko działalności przemysłowej. Recykling i utylizacja odpadów to warunek odpowiedzialnej i ekologicznej polityki produkcyjnej.

Prace badawcze nad komponentami dla przemysłu cementowego rozpoczęliśmy już w 2017 roku, co zaowocowało przygotowaniem optymalnych produktów i wprowadzeniem ich na rynek. W tym czasie wyprodukowaliśmy i wprowadziliśmy na rynek ponad 200 tys. ton takich materiałów.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE z udziałem kruszyw EKOPROD

 • budowa autostrady A4 na odcinku Wieliczka-Szarów (Dragados) i odcinka Szarów-Brzesko (Polimex – Mostostal) – kruszywa hutnicze z hałdy w Krakowie Pleszowie wykorzystano do wykonania między innymi warstw: wzmocnienia podłoża gruntowego, mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej a także odsączających kolumn żwirowych, zalądowania i budowy nasypów,
 • budowa autostrady A1 na odcinku Sośnica-Bełk (J&P-AVAX) – kruszywa hutnicze z hałd Huty Bobrek w Bytomiu wykorzystano do wykonania geomateracy o parametrach podbudowy pomocniczej, kolumn kamiennych oraz do wymiany gruntów słabonośnych, a także do stabilizacji gruntów poniżej powierzchni wody (zalądowanie), na których następnie budowany był nasyp,
 • budowa autostrady A1 na odcinku Gliwice-Maciejów (Polimex – Mostostal) oraz odcinki Maciejów-Piekary (Dragados) i Piekary-Pyrzowice (Budimex) – kruszywa hutnicze z Bytomia wykorzystywane są głównie do budowy geomateracy, warstw mrozoochronnych, kolumn kamiennych oraz do wymiany gruntów,
 • budowa węzła „Murckowska” w Katowicach, na skrzyżowaniu autostrady A4 i DK81 i DK86 (Budimex)- kruszywa hutnicze z hałd Huty Bobrek w Bytomiu wykorzystano do wykonania warstwy mrozoochronnej oraz podbudów pomocniczych,
 • obwodnica Bytomia – kruszywa hutnicze z hałd Huty Bobrek w Bytomiu wykorzystano do zalądowania, wykonania warstwy mrozoochronnej oraz podbudów pomocniczych.

Z większych inwestycji warto także wymienić:

 • budowę odcinków DK7, tzw. Zakopianki, budowę fabryki Opla w Gliwicach oraz budowę większości hipermarketów w województwach śląskim i małopolskim. Również wiele dróg miejskich zarówno aglomeracji śląskiej, jak i Krakowa powstało z wykorzystaniem kruszyw hutniczych EKOPROD.

SPRZEDAŻ KRUSZYW HUTNICZYCH I KOMPONETNTÓW DLA PRZEMYSŁU HUTNICZEGO NA PRZESTRZENI 30 LAT.

Wyprodukowano 13 milionów ton kruszywa.

Odzyskano 0,5 miliona ton złomu.

Dostarczono 0,2 miliona ton komponentów do cementowni

Firma EKOPROD jest jednym z największych producentów kruszyw sztucznych oraz komponentów dla przemysłu cementowego w Polsce.  

Jest to możliwe dzięki konsekwencji w dążeniu do celu i umiejętności szybkiego dopasowania oferty do rosnących wymagań rynku ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klientów.

Przez cały okres działalności ważnym elementem jest dla nas jakość. Naszym drogowskazem i misją działalności jest hasło „Komponując jakość”. Kierując się nim, zmieniamy się nieustająco na korzyść naszych klientów. Nie chodzi bowiem tylko o to, aby sprzedać jak najwięcej, ale by nasi klienci byli zadowoleni z jakości naszych produktów i usług. Zawsze chcemy mieć pewność, że oferujemy im to, co najlepsze.

„…Ekologia stanowi clue tego, co robimy. Od lat, jak mantrę, powtarzamy, że im więcej użyjemy do budowy dróg materiałów alternatywnych pochodzących np. z hałd pohutniczych, tym szybciej znikną z krajobrazu szpecące okolice huty żelaza i stali.

Jednocześnie chronimy tereny naturalne, czyste od nadmiernej ingerencji związanej z rozbudową wydobycia i pozyskania kruszyw naturalnych.

Nic nas tak nie cieszy jak fakt, że teren wyeksploatowanej hałdy żużlowej może być rewitalizowany
i wykorzystany do dalszej, pożytecznej działalności.

Dlatego z radością przyjmujemy fakt, że w projektach nowych inwestycji kładzie się tak duży nacisk na wykorzystanie materiałów lokalnych i alternatywnych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym EKOPROD uczestniczy. …”