Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORZY DANYCH

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych w zakresie serwisu www.ekoobiznespolska.pl jest :

PRACOWNIA FINANSOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Londyńskiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488555, NIP 7010400644

Jednocześnie informujemy, że dokonujemy współadministrowania Pana/Pani danych osobowych wraz ze Spółkami celowymi z Grupy Pracownia Finansowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Londyńskiej 27,  zwanych dalej Współadministratorami

WSPÓLNE UZGODNIENIE MIĘDZY ADMINISTRATORAMI

Razem ze Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

Pracownia Finansowa jako Administrator jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku informacyjnego,

Spółki celowe z Grupy Pracownia Finansowa jako Współadministratorzy, są odpowiedzialne wobec Pana/Pani za umożliwienie Państwu wykonywania swoich praw. Niezależnie od tego ustalenia, możecie Państwo wykonywać swoje prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy Pana/Pani żądanie właściwym Współadministratorom którzy zrealizują Pana/Pani żądanie.

Ponadto informujemy, że zgodnie z ustaleniami, każdy  ze Współadministratorów zobowiązuje się  do dołożenia  należytej  staranności,  by  zapewnić  bezpieczeństwo  przetwarzania Pana/Pani  danych  i  do  każdego  możecie  Państwo  zwrócić  się  z  wszelkimi  pytaniami.  Nasze zadania dzielimy między sobą w wyraźny sposób, przy czym każdy ze Współadministratorów odpowiada za przetwarzanie danych osobowych na potrzeby i cele przez siebie realizowane. Każdy ze Współadministratorów dba  o prawidłowe zabezpieczenie danych, które są mu niezbędne do realizacji swoich celów, w tym w szczególności umów z Państwem zawartych.

Zastrzegamy, że Państwa  dane  zbieramy  na potrzeby wszystkich Współadministratorów tj. Spółek z Grupy Pracownia Finansowa, w celach poniżej wyodrębnionych.  Jeżeli  wyrazicie  Państwo  odrębną,  dobrowolną  i  możliwą  do wycofania w każdym czasie zgodę dla wszystkich Administratorów lub wybranego Administratora, Państwa dane  w  zakresie  adresu  e-mail  będą  mogły  być  przetwarzane  także  w  celu  wysyłki  ofert wszystkich/wybranego Administratora.

Celem ułatwienia kontaktu ze Współadministratorami postanowiliśmy ustanowić wspólny adres kontaktowy  w sprawach ochrony danych osobowych pod e- mailem: ochrona_danych@pracownia-finasowa.pl lub pisemnie na adres: ul. Londyńska 27, 03-921 Warszawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Wraz z Współadministratorami ustaliliśmy, cele przetwarzania Państwa danych.

Aby świadczyć na Pani/Pana rzecz usługi zgodnie z profilem naszej działalności Pracownia Finansowa oraz inni Współadministratorzy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

 1. W celu promowania firmy i logo na stronie www.ekobiznespolska.pl oraz w przynależnych mediach społecznościowych przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • nazwa firmy,
 • nip,
 • dane adresowe,
 • strona internetowa,
 • logotyp

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą)

 1. W celu przesyłania korespondencji e-mail przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • adres e-mail,
 • imię i naziwsko,
 • nazwa firmy,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym przypadku interesem takim jest informowanie inwestora/Klienta o czynnościach związanych z realizowanymi Inwestycjami).

 1. W celu kontaktu telefonicznego, w sprawach związanych z procesem certyfikacji i wyróżnienia logo EkoBiznesPolska przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • numer telefonu,
 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy

o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) taką formą kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych)

 1. W celu dokonania rozliczeń, poinformowania o obowiązku podatkowym i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • adres siedziby,
 • numer NIP,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

 1. W celu prowadzenia działań marketingowo-sprzedażowych, zbierania danych oraz ich automatycznego przetwarzania (umożliwiającego m.in. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w celach marketingowych) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, w tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie stosownej adnotacji w treści Ankiety jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).

 1. W celu tworzenia dokumentacji wymaganej przez RODO, w tym np. rejestru naruszeń ochrony danych osobowych, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • Imię i nazwisko,
 • adres e-mail,

Jako na Administratora na gruncie przepisów RODO nałożono na nas szereg obowiązków, w tym obowiązek dokumentacyjnych. W związku z powyższym jesteśmy zobligowania do odnotowywania sprzeciwu złożonego przez Pana/Panią w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych.  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

 1. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę,
 • adres zamieszkania lub siedziby (jeżeli został podany),
 • numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany),
 • adres e-mail,
 • IP

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

 1. W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko (jeżeli zostało podane),
 • nazwę firmy,
 • adres zamieszkania lub siedziby (jeśli został podany)

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

 1. W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronach internetowych prowadzonych przez Administratorów, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony,
 • podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

 1. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy także informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody – przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

Jednocześnie informujemy, że Pracownia Finansowa jak również pozostali Współadministratorzy, tak jak wiele innych przedsiębiorców, wykorzystują tzw. cookies, które mogą być odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). Nadmieniamy, że cookies, spełniają różne funkcje na stronach internetowych, m. in. te najczęściej przydatne, jak zapewnianie bezpieczeństwa, wpływają na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej, służą do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagając tym samym ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron, są przydatne do tworzenia statystyk, umożliwiają korzystanie z portali społecznościowych przez aktywny pixel Facebooka.

Warte podkreślenia jest, że wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

Zastrzegamy, że Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, w związku z czym przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, uprzedzamy, że niezbędne jest dokonanie samodzielnie stosownej zmiany w ustawieniach w przeglądarce internetowej. Uprzedzamy równiecześnie, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej.

 1. W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym

— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze stron należących do Pracowni Finansowej, Współadministratorów. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową);

 1. W celu przekazania/przesłania Pani/Panu informacji o innych ofertach Spółek z Grupy Pracownia Finansowa, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • imię, ewentualnie nazwisko,
 • e-mail,
 • numer telefonu,
 • zainteresowanie innymi usługami.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO  (na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, w tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie stosownej adnotacji w treści Ankiety jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).

Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

wysłać maila bezpośrednio do Pracowni Finansowej na adres e-mail: ochrona_danych@pracownia-finasowa.pl lub pisemnie na wspólny adres kontaktowy: ul. Londyńska 27, 03-921 Warszawa

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług/ofert Administratora oraz Współadministatorów.

Podejmowanie decyzji, profilowanie

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Pana/Pani danych osobowych podejmujemy decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Profilowanie to automatyczna technika zestawienia informacji o Panu/Pani w celu analizy lub przewidzenia Pana/Pani preferencji, zachowań i postaw, w szczególności w odniesieniu do aspektów dotyczących zamierzeń i oczekiwań biznesowych.

Profilowanie, które wykonujemy, polega na tym, że korzystając z programu do prowadzenia działań marketingowo-sprzedażowych, tj. narzędzia służącego do zbierania danych oraz ich automatycznego przetwarzania, umożliwiającego m.in. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w celach marketingowych, przygotowujemy i przesyłamy dla Pana/Pani ofertę/informację dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Przygotowanie przez nas oferty/informacji czy treści korespondencji, odbywa się w oparciu o takie Pana/Pani dane jak aktywność na stronie internetowej  i jest nam potrzebne, ponieważ chcemy przygotować i przedstawiać Państwu informacje na miarę potrzeb, dostosowane do Pana/Pani aktualnych zainteresowań.

Skierowana do Pana/Pani wiadomość jest przygotowywana w oparciu o reguły automatyzacji, które wysyłają e-maile z zaproszeniem na webinar, lub linkami do artykułów, które mogą Pana/Panią zainteresować, z uwzględnieniem przejawów Pana/Pani aktywności na stronie internetowej.

Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani z tego typu przetwarzaniem Pana/Pani danych, przysługuje Panu/Pani prawo do wyrażenia sprzeciwu. W tym celu prosimy o kontakt z nami poprzez Pracownię Finansową, e-mail: ochrona_danych@pracownia-finasowa.pl, ew. pisemnie – adres kontaktowy: ul. Londyńska 27, 03-921 Warszawa oraz przedstawienie powodów, dla których uważa Pan/Pani, że podjęta decyzja jest niesłuszna.

Jednocześnie informujemy, że  Pana/Pani sprzeciw zostanie przez nas rozpatrzony (takie zastrzeżenia nie są rozpatrywane przez jakikolwiek system informatyczny).

JAKIM PODMIOTOM TRZECIM PRZEKAZUJEMY DANE? CZY PRZEKAZUJEMY DANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Podobnie jak większość przedsiębiorców w bieżącej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co wiąże się z koniecznością przekazania im Państwa danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że podmioty te zobowiązane są zapewnić ochronę danych osobowych, w tym wdrożyć odpowiednich środki techniczne i organizacyjnych celem ochrony Państwa danych.

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z Grupy Pracownia Finansowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Londyńskiej 27, jak również podmiotom powiązanym (głównie na potrzeby realizacji zawartych z Państwem umów), a ponadto naszym współpracownikom, współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za obsługę programu do prowadzenia działań marketingowo-sprzedażowych, firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody), obsłudze informatycznej, likwidatorzy szkód, agencjom marketingowym, firmom kurierskim, pocztowym.

Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym, w tym organom władzy publicznej, samorządu terytorialnego lub działającym na zlecenie/z upoważnienia organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Dlatego trudno nam z góry przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój. W razie wszelkich wątpliwości zapraszamy do kontaktu, przypominając wspólny adres kontaktowy w sprawach ochrony danych osobowych: e- mailem: ochrona_danych@pracownia-finasowa.pl lub pisemnie na adres: ul. Londyńska 27, 03-921 Warszawa.

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy jedynie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel.

Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

W sytuacji, gdy nie zachodzą powody do wykonywania innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść umowy na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — dla wersji papierowej ( poprzez zaplombowanie w osobnej kopercie i jej zarchiwizowanie, dla wersji elektronicznej – zabezpieczenie hasłem dostępu.

Pana/Pani dane osobowe  wynikające  zawarcia umowy  będą  przetwarzane przez  okres,  w  którym  mogą  ujawnić  się  roszczenia  związane  z  tą  umową, czyli  przez  3 lub 10 lat +1  lat  od  końca  roku,  w  którym  wygasła  umowa,  przy czym  10  lat  to  najdłuższy  możliwy  okres  przedawnienia  roszczeń,  dodatkowy  rok  jest na   wypadek   roszczeń   zgłoszonych   w   ostatniej   chwili   i   problemów   z doręczeniem,  a  liczenie  od  końca  roku  służy  określeniu  jednej  daty  usunięcia danych dla  umów kończących się w danym roku.  Przy czym w odniesieniu do danych osobowych, wymaganych przez przepisy podatkowe i inne normy prawne termin ten wynosi 5 lat od końca roku, w którym powstało zobowiązanie.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu  6 miesięcy od złożenia przez nas oferty,  Pana/Pani  dane  osobowe  związane  z  rozmowami  o  tej  umowie zostaną niezwłocznie usunięte   z   wyjątkiem   danych   potrzebnych   do   marketingu bezpośredniego.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług/ofert Spółek z Grupy Pracownia Finansowa, możemy  przetwarzać  do  czasu zgłoszenia sprzeciw  względem  ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

PANA/PANI UPRAWNIENIA

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych.

W związku z powyższym mogą Państwo wystąpić do nas o:

 • dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 • zmianę danych osobowych, w tym zaktualizowanie/sprostowanie swoich danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:

wysłanie żądania na wspólny adres kontaktowy e-mailem: ochrona_danych@pracownia-finasowa.pl  lub pisemnie na adres: ul. Londyńska 27, 03-921 Warszawa.

Zakres każdego z w/w uprawnień oraz przypadku, w których możliwe jest skorzystanie z nich, wynika z obowiązujących przepisów prawa. Państwa uprawnienia są uzależnione m. in. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Państwa danych oraz celu ich przetwarzania.

SPRZECIW

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Informujemy, że osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której dana osoba się znajduje,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść w dowolnym momencie. Po przyjęciu wniosku zobowiązani jesteśmy do zaprzestania przetwarzania danych.

Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny, mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie, w szczególnych sytuacjach. Po rozpatrzeniu wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, że istnieją:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które w świetle prawa uważane są za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

lub

 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.