REGULAMIN

REGULAMIN AKCJI

Zielone Firmy EkoBiznesPolska

 1. Podstawowe informacje

1.1 Akcja prowadzona jest na stronie internetowej ekobiznespolska.pl i nazywana jest dalej ‘EkoBiznesPolska’ lub ‘Zielone Firmy EkobiznesPolska’ lub ‘Akcja’.

1.2 Celem Akcji jest:

 1. promocja polskich firm, które przyczyniają się do rozwoju ekologicznego biznesu w Polsce
 2. wsparcie w budowaniu pozytywnego wizerunku polskich przedsiębiorstw, których działania przyczyniają się do ochrony środowiska
 3. zachęcanie firm w Polsce do działań proekologicznych

1.3 W ramach Akcji przedsiębiorstwa ubiegają̨ się o wpisanie na listę Zielonych Firm EkoBiznesPolska na stronie ekobiznespolska.pl oraz o uzyskanie Certyfikatu potwierdzającego dołączenie do Zielonych Firm EkoBiznesPolska, a tym samym możliwość posługiwania się logotypami EkoBiznes w obrębie działalności swojej firmy.

 1. Warunki dołączenia do Akcji

2.1 W Akcji mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, które spełniają następujące wymogi:

 1. prowadzą działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce,
 2. podejmują działania proekologiczne w zakresie oferowanych produktów, usług, tworzą własne inicjatywy lub inwestują w odnawialne źródła energii,
 3. rodzaj ich działalności i informacje ogólnodostępne umożliwiają weryfikację i ocenę w zakresie podejmowanych działań proekologicznych,
 4. wypełnią on-line formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie: http://www.ekobiznespolska.pl/zglos-swoja-firme/

2.2 Przesyłając zgłoszenie do Akcji, uczestnicy wyrażają̨ zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych określonych w ogólnej klauzuli informacyjnej RODO (dostępnej na stronie: http://www.ekobiznespolska.pl/polityka-prywatnosci/), dysponując jednocześnie prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich i usuwania.

 1. Komisja

3.1 W skład komisji wchodzi obiektywny zespół specjalistów powołanych do obsługi ekobiznespolska.pl

3.2 Komisja jest odpowiedzialna za weryfikację firm na podstawie wypełnionego formularza, ocenę przekazanych informacji z informacjami ogólnodostępnymi oraz decyzję o zakwalifikowaniu firmy do Zielonych Firm EkoBiznesPolska i przyznaniu Certyfikatu.

3.3. Komisja zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania firmy do Zielonych Firm EkoBiznesPolska jeżeli realizuje ona działania konkurencyjne dla akcji i administratora.

 1. Przebieg Akcji

4.1 Firmy, które spełniły warunki opisane w ‘Warunkach dołączenia do akcji’ otrzymują odpowiedź mailową o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia w terminie do 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia.

4.2 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, firmy zobowiązane są do dokonania opłaty wg pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

4.3 Po dokonaniu opłaty EkoBiznesPolska i Zielona Firma przystępują do działań umożliwiających realizację celu Akcji.

 1. Zobowiązania EkoBiznesPolska względem Zielonych Firm

5.1 Umieszczenie logotypu i nazwy firmy na liście Zielonych Firm na stronie ekobiznespolska.pl

5.2 Podlinkowanie strony internetowej firmy na logotypie firmy w wykazie Zielonych Firm na stronie lub podstronie ekobiznespolska.pl

5.3 Przekazanie Certyfikatu potwierdzającego dołączenie firmy do Zielonych Firm na stronie ekobiznespolska.pl. Certyfikat przesyłany jest wysyłką pocztową lub kurierską na adres firmy podany w zgłoszeniu w terminie do 30 dni od odnotowania wpłaty.

5.4 Przekazanie firmie logotypów EkoBiznesPolska drogą mailową na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu w terminie do 7 dni od odnotowania wpłaty.

5.5 Opublikowanie oddzielnego artykułu na temat firmy i jej działań proekologicznych w Aktualnościach na stronie ekobiznespolska.pl

 1. Zobowiązania Zielonych Firm względem EkoBiznesPolska

6.1 Przekazanie do EkoBiznesPolska na adres mailowy info@ekobiznespolska.pl materiałów niezbędnych do realizacji celów Akcji, w szczególności:

 1. logotypu do umieszczenia na stronie ekobiznespolska.pl ,
 2. treści do publikacji Aktualności o firmie na stronie ekobiznespolska.pl

6.2 Umieszczenie na stronie głównej swojej firmy – linku i/lub logotypu EkoBiznesPolska, z atrybutem do-follow, podlinkowanego (kierującego) do strony ekobiznespolska.pl

 1. Opłaty 

7.1 Zgłoszenie firmy do udziału w akcji jest bezpłatne, natomiast po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia należy dokonać opłaty związanej z produkcją i wysyłką Certyfikatu Zielonej Firmy EkoBzinesPolska dla firm, których działania nie dotyczą inwestycji OZE w Grupie PF.

7.2 Wartość opłaty logistycznej wynosi 100,00 zł netto. Opłata nie dotyczy inwestycji OZE w Grupie PF, która umożliwia uzyskanie Certyfikatu bez dodatkowych opłat.

7.3 Opłata jest uiszczana na podstawie faktury VAT z terminem płatności 14 dni, wystawianej na dane firmy podane w zgłoszeniu i wysyłanej w formie elektronicznej na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

7.4 Brak dokonania opłaty jest jednoznaczny z rezygnacją firmy z udziału w Akcji.

 1. Informacje dodatkowe

8.1 Wpisanie na listę Zielonych Firm EkoBiznesPolska oraz przyznanie Certyfikatu obowiązuje na okres 2 lat, po którym następuje ponowna weryfikacja i decyzja o kontynuacji udziału w Akcji.

8.2 W przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań przez EkoBiznesPolska lub Zieloną Firmę, druga strona ma prawo do zaprzestania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu.

8.3 W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzję podejmuje Komisja.

8.4 Obsługę Akcji prowadzi Pracownia Finansowa Sp. z o.o. Sp. k., która zajmuje się sprawami organizacyjnymi w zakresie Akcji, pozyskiwaniem firm, pobieraniem opłat i działalnością promocyjną na rzecz Zielonych Firm na stronie Akcji ekobiznespolska.pl .