O inicjatywie

Eko-Biznes Polska zrzesza instytucje, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne produkujące energię ze źródeł odnawialnych. Promuje także inwestorów indywidualnych i prosumentów w sposób aktywny zajmujących się zwiększaniem udziału OZE w miksie energetycznym Polski.

Celem Eko-Biznes Polska jest wyróżnianie na rynku firm, które w sposób świadomy i przyjazny naturze prowadzą biznes dbając jednocześnie o naszą planetę.

Wierzymy, że proekologiczne budowanie marki w oparciu o ekomarketing, spowoduje nie tylko wzrost produkcji zielonej energii ale także w sposób wymierny przekłada się na wyniki finansowe przedsiębiorstw zwiększając ich atrakcyjność na rynku konkurencyjnym.

Statuetki

Statuetki Eko-biznes Polska są przyznawane podmiotom gospodarczym oraz inwestorom indywidualnym w zamian za szczególne zaangażowanie w rozwój odnawialnych źródeł energii, poprzez uruchamianie własnych instalacji bądź poprzez znaczący udział w projektach energetycznych organizowanych przez podmioty profesjonalnie zajmujące się realizacją projektów OZE.

CERTYFIKATY

Certyfikaty Producenta Energii ze Źródeł Odnawialnych oraz Certyfikaty Inwestorów w Odnawialne Źródła Energii przyznawane są podmiotom oraz jednostkom indywidualnym, mogącym wykazać się posiadaniem i produkcją zielonej energii z własnych źródeł, jak również osobom i firmom, które inwestują w OZE poprzez nabywanie udziałów w spółkach celowych bądź poprzez uczestnictwo w tzw. spółdzielniach energetycznych.

Wyliczenia ilości energii produkowanej dzięki wkładom poszczególnych inwetorów, oraz ilości CO2, które nie zostanie wyemitowane do atmosfery, zostały przygotowane w oparciu o wytyczne dla programu wsparcia z Funduszy Europejskich MRPO Priorytet: 7. Infrastruktura ochrony środowiska. Działanie: 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Do wyliczeń przyjęto wyliczoną i urocznioną produkcję energii elektrycznej dla turbiny planowanej przy budowie Elektrowni Wiatrowej w której Inwestor bierze udział będąc jej udziałowcem.